Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.leoseason.pl

INDEKS:
1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTÓW
6. REKLAMACJE
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Jako Leo Season dbamy o prawa konsumenta. Jeśli jesteś konsumentem, nie możesz zrzec się uprawnień przyznanych Ci m.in. w ustawie o
prawach konsumenta. Mniej korzystne postanowienia umowne są bezwzględnie nieważne.

Postanowienia regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają Twoich praw wynikających z przepisów prawa. W przypadku jakichkolwiek
niezgodności postanowień z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa i to je będziemy stosować.

1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy pod adresem http://www.www.leoseason.pl
jest Europejskie Biuro Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-
204) przy ul. Legnickiej 52, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000414961, NIP: 5651525551.
2. Adres do korespondencji: Lublin (20-080), ul. Niecała 16/1, adres e-mail:
info@leoseason.pl
3. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi
inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z
realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są
w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności
opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym,
w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane
dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz
narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest
dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze
Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków
wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
5. Definicje:
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy
Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a
w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba
fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna;
albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze
Sprzedawcą.
5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.
1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,
w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych
przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która
umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od
Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o
Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
internetowym: www.www.leoseason.pl
11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Europejskie Biuro Pracy Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-204) przy ul. Legnickiej 52,
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000414961, NIP: 5651525551.
12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące
także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba
prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi
Elektronicznej.
15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze
Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz
Zamówienia oraz Newsletter.

1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych
kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola
„Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link
potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W
Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych
Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także
podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania
przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail: info@leoseason.pl lub też pisemnie na adres: ul. Niecała 16/1,
20-080 Lublin.
2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w
momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w
Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie
dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na
stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z
obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia
niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i
nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,
kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących
Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,
sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także
podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie
oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia
za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania
Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce
„Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na
który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania
przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez
wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: na adres e-mail: info@leoseason.pl lub też
pisemnie na adres: ul. Niecała 16/1, 20-080 Lublin

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z
dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla
Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i
wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w
wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366×768, 360×640,
lub 1920×1080; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
obsługi Javascript.
3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany
jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę
oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem
procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca
może składać w drodze pisemnej lub elektronicznej, wysyłając stosowne oświadczenie
listem poleconym lub wiadomością e-mail na adres Usługodawcy wskazany w punkcie 1.2
Regulaminu.
2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie
wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.
3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym
zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych
polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem
Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich
uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza
Zamówień
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2
Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2.
Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu
Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu
Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie
internetowej. Płatności kartą lub przelewem prowadzi spółka PayPro S.A. z siedzibą w
Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i
Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476
300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
2. Termin płatności:
1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, płatności kartą
płatniczą Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej
kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez
Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
1. Przesyłka pocztowa.
2. Przesyłka kurierska
4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o
różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie
może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się
w następujący sposób:
1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych, płatności
kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego
Sprzedawcy.

6. REKLAMACJE
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu
Cywilnego).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe
informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień
Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej
reklamacji.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
1. pisemnie – przez wysłanie opisu reklamacji na adres ul. Niecała 16/1, 20-080
Lublin
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
info@leoseason.pl
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania
sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany
rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą
cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
kalendarzowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uważa się, że żądanie to uznał za
uzasadnione.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt
wadliwy na adres: ul. Niecała 16/1, 20-080 Lublin. W przypadku Klienta będącego konsumentem
koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem
koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego
zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient
obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów pod
adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
(telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-030 Warszawa.). Zadaniem punktu jest udzielanie odpowiedzi na pytania
dotyczące uprawnień konsumentów.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu
do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:
http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego
ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3)
pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod
adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220
(infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy
operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym
(platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z
punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
1. pisemnie na adres: ul. Niecała 16/1, 20-080 Lublin
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: info@leoseason.pl
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do
Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na
stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może
skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany
do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu
w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego
Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z
powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie

upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Niecała 16/1, 20-080 Lublin
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany
jest ponieść konsument:
1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie
konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania,
ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę
zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem
uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są
nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:
1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której
cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której
przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem
świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w
której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są

zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i
Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to
niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie
będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi
za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w
ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości
zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty
jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w
momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku
do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw –
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze
ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże
Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1]

Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie
wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W
wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych
opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo
odstąpienia od umowy.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym
charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w
żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami
przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie
będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub
wykonane Umowy Sprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze
zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz.
1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz.
827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Leo Season używa plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas robienia zakupów. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików. Dowiedz się więcej o plikach cookies tutaj.