Polityka prywatności

§1 Czym jest polityka prywatności i do czego służy?

Polityka prywatności to zbiór zasad postępowania z danymi osobowymi Klientów. W jej treści określony jest również sposób zabezpieczenia danych osobowych, sposób ich pozyskiwania. Polityka prywatności zawiera również cel przetwarzania danych osobowych. Wszelkie procesy związane z danymi osobowymi Klientów dokonywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Każdorazowo, gdy w polityce prywatności pojawia się określenie „Użytkownik” dotyczy ono wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego prowadzonego przez Administratora.

 

§2 Definicje

1. Administrator – Europejskie Biuro Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie (22-100) przy ul. Lwowskiej 13W, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414961, NIP: 5651525551 prowadzące sklep internetowy pod adresem http://www.www.leoseason.pl pod marką LeoSeason. 2. Dane osobowe -wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden lub kilka czynników określających jej cechy genetyczne, fizyczne, fizjologiczne, behawioralne, psychologiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne, w tym adres IP urządzenia użytkownika, dane o lokalizacji urządzenia oraz informacje gromadzone za pomocą plików „cookies” lub innej technologii działającej w podobny sposób. 3. Polityka prywatności – niniejsza Polityka Prywatności, 4. Sklep Internetowy/System internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Europejskie Biuro Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą dostępny pod adresem internetowym http://www.leoseason.pl 5. Użytkownik/klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w polityce prywatności. 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 7. Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781 j.t. z póź. zm.)

 

§3 Administrator i inspektor ochrony danych osobowych

Administratorem i inspektorem ochrony danych osobowych jest Europejskie Biuro Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie (22-100) przy ul. Lwowskiej 13W, prowadzące sklep internetowy pod adresem www.leoseason.pl pod marką LeoSeason. Kontakt z administratorem i inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej pod adresem info@leoseason.pl

 

§4 Po co, na jakiej podstawie i w jakim zakresie przetwarzane są moje dane osobowe?

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem dwóch przypadków: A. zawarcia umowy sprzedaży produktów z Administratorem – niepodanie danych osobowych wymaganych do realizacji zamówienia uniemożliwia zawarcie umowy i sprzedaż produktu przez Administratora, A. realizacja obowiązków ustawowych Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa nakładających na Administratora określone obowiązki (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych), a odmowa ich podania uniemożliwi Administratorowi realizację tychże obowiązków. 2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z następującymi kategoriami działań: A. Przeglądanie sklepu internetowego: Dane wszystkich użytkowników sklepu internetowego przetwarzane są przez administratora w następujących celach: – świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. B RODO, – obsługa zamówień dokonanych w Sklepie Internetowym – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. B RODO, – obsługa reklamacji – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. B RODO, – analiza i statystyka – w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f RODO, – dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami – w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. F RODO, – marketing Administratora – w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora, podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO, szczegółowy sposób przetwarzania danych w celach marketingowych opisany zostanie w §4 ust. 2 lit. E Polityki, B. Rejestracja w systemie internetowym Sprzedawcy: Użytkownicy zakładający konto w systemie internetowym Sprzedawcy proszeni są o podanie danych osobowych niezbędnych do utworzenia konta, obsługi zamówienia i konta użytkownika. Podane Administratorowi dane osobowe przetwarzane są w jednym lub kilku celach w następujących zakresach: – świadczenie usług związanych z prowadzeniem, obsługą konta w systemie internetowym Sprzedawcy – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B RODO, – analiza i statystyka – dane przetwarzane będą w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO, – marketing Administratora – w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO, szczegółowy sposób przetwarzania danych opisany zostanie w §4 ust. 2 lit. E Polityki, – dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami – w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. F RODO, C. Składanie i realizacja zamówienia: Podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym i formularzu zamówienia jako obowiązkowe jest niezbędne dla realizacji zamówienia. Odmowa ich podania wiąże się z brakiem możliwości realizacji zamówienia. Podanie danych dodatkowych jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość realizacji zamówienia. Podane Administratorowi dane osobowe przetwarzane są w jednym lub kilku celach, w następujących zakresach: – realizacja złożonego zamówienia, dane niezbędne dla realizacji zamówienia przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do realizacji umowy. Dane, których podanie jest fakultatywne przetwarzane będą w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora i objęty zgodą Użytkownika w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, – realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze – wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2021.217 j.t. z póź.zm), podstawę prawną przetwarzania i zakres reguluje art. 6 ust. 1 lit. C RODO, – analiza i statystyka – dane przetwarzane będą w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO, – dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami – dane przetwarzane będą w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. F RODO. D. Formularz kontaktowy: W sklepie internetowym Administratora istnieje możliwość skontaktowania się z nim za pomocą formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych niezbędnych do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w szczególności aktywnego adresu poczty elektronicznej. Dane podane Administratorowi w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego przetwarzane będą w jednym lub kilku następujących celach: – identyfikacja nadawcy, obsługa zapytania przesłanego przez formularz – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług, podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO, – analiza i statystyka – dane przetwarzane będą w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO, – dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami – dane przetwarzane będą w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. E. Marketing Administrator, za zgodą Użytkownika, przetwarza dane osobowe w celu realizacji działań marketingowych w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Działania marketingowe polegać mogą w szczególności na: – wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych niedopasowanych do jego preferencji (reklama kontekstowa). – wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna). Wyświetlanie reklam behawioralnych odbywa się w oparciu o pliki cookies zainstalowane na komputerze użytkownika, wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na zainstalowanie takich plików. Zgoda taka może zostać wycofana w każdym momencie poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, usunięcie plików cookies. – marketingu bezpośrednim – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, klient może otrzymywać wiadomości SMS, e- mail związane z ofertami Administratora i jego partnerów w granicach udzielonej przez siebie zgody w zakresie stanowiącym uzasadniony interes prawny Administratora. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana i nie ma wpływu na możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Sklep Internetowy Administratora.

 

§5 Pliki cookies

Sklep internetowy Administratora korzysta z plików cookies zbierających dane i informacje ułatwiające Użytkownikom korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności: A. Pliki cookies związane ze Sklepem internetowym: Administrator i podmioty z nim związane wykorzystują pliki cookies w związku dla poprawy jakości świadczonych przez Administratora usług, wobec czego przechowują lub uzyskują dostęp do już zapisanych na końcowym urządzeniu użytkownika plików w następujących zakresach: – identyfikatory sesji – w zakresie umożliwiającym identyfikację czasu trwania sesji (ang. user input cookies), – uwierzytelniające pliki cookies – w zakresie uwierzytelnienia na czas trwania sesji (ang. authentication cookies), – pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa sesji i zapobiegające nadużyciom w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies), – sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (ang. multimedia player session cookies), – trwałe pliki cookies pozwalające na personalizację interfejsu Użytkownika (ang. user interface customization cookies), – pliki cookies służące do zapamiętania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies), – pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Sklepu internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. A. Pliki cookies związane z marketingiem Administrator korzysta z plików cookies również w celach marketingowych, w zakresie opisanym w §4 lit. E Polityki.

 

§6 Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?

1. Dane osobowe przechowywane są do momentu osiągnięcia wyznaczonego celu. Po tym czasie zostają nieodwracalnie usunięte. 2. W przypadku, gdy jedynymi operacjami prowadzonymi na Twoich danych osobowych jest ich przechowywanie (np. w celu obrony przed roszczeniami lub realizacji ustawowych obowiązków) – dane osobowe będą pseudonimizowane – szyfrowane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie bez dodatkowego klucza.

 

§7 Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi osobowymi?

Przysługują Ci następujące prawa, a Administratora obciążają następujące obowiązki, związane z Twoimi danymi osobowymi: 1. prawo do informacji – Administrator ma obowiązek udzielić Ci informacji o zakresie, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, terminie ich planowanego usunięcia, podmiotom, które dane zostały ujawnione, 2. prawo do uzyskania kopii danych – Administrator ma obowiązek wydać Ci kopię posiadanych przez siebie danych, 3. prawo do sprostowania danych – Administrator ma obowiązek do usunięcia niezgodności, błędów lub uzupełnienia informacji w przetwarzanych przez siebie danych osobowych, 4. prawo do usunięcia danych – Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe jeśli cel ich przetwarzania został osiągnięty, 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator ma obowiązek ograniczyć zakres przetwarzanych danych osobowych do minimum niezbędnego do osiągnięcia celu, 6. prawo do przeniesienia danych – Administrator ma obowiązek wydać dane osobowe użytkownikowi, których dotyczą w formacie umożliwiającym ich odczyt przez komputer. Masz prawo zażądać przesłania takich danych innemu podmiotowi – tylko wtedy, gdy istnieją ku temu techniczne możliwości, 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Administrator ma obowiązek zaprzestać przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych na Twoje żądanie. Wniosek taki nie wymaga uzasadnienia, 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych osobowych – masz prawo zażądać od Administratora zaprzestania przetwarzania danych osobowych w innych celach (np do celów analitycznych, statystycznych). Sprzeciw taki powinien zawierać uzasadnienie i podlega każdorazowej ocenie Administratora.

 

§8 Co powinien zawierać wniosek dot. danych osobowych i gdzie go kierować?

Wnioski dotyczące danych osobowych powinny być przekazywane Administratorowi w drodze przesyłek poleconych lub wiadomości e-mail na adresy wskazane w §2 ust. 1 Polityki. Wnioski powinny zawierać określenie składającej je osoby, określenie uprawnienia z jakiego Użytkownik chce skorzystać, jakiego celu przetwarzania danych osobowych wniosek dotyczy. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania składającej wniosek osoby, Administrator zwróci się o dodatkowe informacje wyznaczając termin ich przekazania. Jeśli Administrator nie otrzyma dodatkowych informacji w zakreślonym terminie, pozostawi wniosek bez rozpoznania. Odpowiedzi na wszelkie wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych udzielane będą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, w sposób wskazany przez Użytkownika.

 

§9 Prawo wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych. Możesz to zrobić przesyłką poleconą nadaną na adres Administratora wskazany w §2 ust. 1 Polityki lub wiadomością e-mail przekazaną na adres Administratora wskazany w §2 ust. 1 Polityki. Wycofanie zgody nie oznacza, że dotychczasowe przetwarzanie danych osobowych było nielegalne – do czasu otrzymania cofnięcia zgody – Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w zakresie zgodnym z udzieloną przez Ciebie zgodą i w sposób odpowiadający jego uzasadnionemu interesowi.

 

§10 Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem lub udzieloną przez Ciebie zgodą – masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§11 Postanowienia końcowe, przekazywanie danych poza obszar EOG

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz RODO. 2. O wszelkich zmianach w Polityce będziesz informowany drogą e-mailową. 3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 4. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 6 maja 2022 roku.

 

Leo Season używa plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas robienia zakupów. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików. Dowiedz się więcej o plikach cookies tutaj.